POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Stalno  poboljšavanje  kvaliteta  proizvoda  i  usluga iz  oblasti  svog   poslovanja, trajno je  opredeljenje  svih   zaposlenih u    kompaniji MINEL GENERAL ELECTRIC, što se postiže:

 • Pružanjem proizvoda i usluga kojima se zadovoljavaju zahtevi, potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana;
 • Stalnim poboljšavanjem svih naših procesa i stalnim praćenjem zadovoljstva naših korisnika;
 • Obavezom direktora MINEL GE da stvaranjem i održavanjem radne atmosfere stimuliše zaposlene i saradnike da u potpunosti i aktivno učestvuju u ostvarenju poslovnih ciljeva MINEL GE;  
 • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih, u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova;
 • Primenom procesnog pristupa u upravljanju svim resursima i aktivnostima i upravljanje sistemom međusobno povezanih procesa;
 • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija;
 • Stalnim unapređenjem odnosa i razvijanjem partnerstava sa saradnicima, čime se doprinosi optimalnom zadovoljenju obostranih interesa;
 • Identifikacijom svih aspekata, koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu, u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine;
 • Posvećenošću u primeni standarda međunarodnih organizacija i poštovanjem odgovarajućih zakona, propisa i drugih zahteva iz oblasti zaštite životne sredine u cilju poboljšanja upravljanja zaštitom životne sredine;
 • Štednjom resursa i energije, smanjenjem ili eliminisanjem upotrebe štetnih materijala, kontrolisanim postupanjem sa otpadom, kao i stalnim obučavanjem zaposlenih da preventivno deluju u sprečavanju zagađenja;
 • Poštovanjem u punoj meri svih zakonskih propisa i drugih zahteva koji se odnose na oblast bezbednosti i zdravlja na radu, podizanjem svesti zaposlenih o ovoj oblasti, odnosno uspostavljanjem kulture rada i stvaranjem preduslova dobrobiti na radu i kvaliteta života i zdravlja na radu;
 • Uspostavljanjem sistema kojim se ostvaruju bezbedni i zdravi radni uslovi, uključujući sisteme za bezbedan rad, opremu i alate, a koji u najvećoj mogućoj meri obezbeđuje smanjenje povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Beograd, Januar 2019.